Niniejsza strona internetowa ma charakter wyłącznie informacyjny, a materiały na niej prezentowane powinny być traktowane poglądowo. Wszelkie informacje i materiały zawarte na niniejszej stronie internetowej nie są prawnie wiążące i nie stanowią oferty handlowej, w tym w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego. Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego z siedzibą w Warszawie zastrzega sobie prawo w dowolnym czasie do wprowadzania zmian w wyżej wymienionych informacjach i materiałach. Administratorem danych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”), w zakresie danych osobowych przekazanych w formularzu kontaktowym dostępnym z niniejszej strony internetowej (tj. imię, nazwisko, adres, e-mail, numer telefonu) („dane osobowe”) jest Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego z siedzibą w Warszawie (dalej „Administrator”). Dane osobowe przetwarzane będą w celu i w zakresie niezbędnym do realizacji Pani/Pana żądania określonego w formularzu kontaktowym.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konsekwencją niepodania będzie brak możliwości realizacji żądania. Osoba przekazująca swoje dane osobowe w każdym czasie posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz – jeśli zachodzą okoliczności przewidziane prawem – prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu oraz cofnięcia zgody, jeżeli została wyrażona. Przysługuje jej również prawo wniesienia skargi do stosownego organu nadzorczego, jeśli w jej ocenie przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. Dane osobowe mogą być przekazywane organom nadzorującym, sądom i innym organom władzy, niezależnym doradcom zewnętrznym (np. audytorom, doradcom prawnym), a także podmiotom, za pomocą których Administrator będzie realizować żądanie objęte formularzem kontaktowym. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub okres niezbędny dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń. W kwestiach zawiązanych z ochroną danych osobowych możesz skontaktować się z Administratorem w następujący sposób: mailem na adres rodo@qafp.pl, listownie pisząc na adres siedziby Administratora tj. al. Ujazdowskie 18, 00-001 Warszawa.